Educational Background

 • B.Sc., Tsinghua University
 • Ph.D., Tsinghua University
 • Postdoctoral: HKUST and Stanford University

Current Research Interests

 • Microfabrication and microfluidics; biomaterial and soft matters; analytical microdevices; biomimicking and advanced coating technology.

Selected Publications

 1. Chong Hu, Yunxiu Bai, Miao Hou, Yisu Wang, Licheng Wang, Xun Cao, Chiu-Wing Chan, Han Sun, Wanbo Li, Jun Ge*, and Kangning Ren*, “Defect-induced Activity Enhancement of Enzyme-Embedded Metal-Organic Frameworks Revealed in Microfluidic Gradient Mixing Synthesis”, Science Advances., 6(5), eaax5785 (2020).
 2. Chuanbo Hu, Xinying Xie, Hui Zheng, Yongquan Qing, Kangning Ren*, “Facile fabrication of superhydrophobic zinc coatings with corrosion resistance by electrodeposition process”, New J. Chem., 44, 8890-8901 (2020).
 3. Wanbo Li#, Miao Yu#, Jing Sun#, Kentaro Mochizuki, Siyu Chen, Huanxi Zheng, Jiaqian Li, Shuhuai Yao, Hongkai Wu, Beng S. Ong, Satoshi Kawata, Zuankai Wang*, Kangning Ren*, “Crack engineering as a new route for the construction of arbitrary hierarchical architectures”, PNAS, 116(48), 23909-23914 (2019).
 4. Han Sun, Chiu-Wing Chan, Yisu Wang, Xiao Yao, Xuan Mu*, Xuedong Lu, Jianhua Zhou, Zongwei Cai, and Kangning Ren*, “Reliable and reusable whole-polypropylene plastic microfluidic devices for rapid, low-cost antimicrobial susceptibility test”, Lab Chip., 19, 2915-2924 (2019).
 5. H. Sun, WB. Li, ZZ. Dong, C. Hu, CH. Leung, DL. Ma, KN. Ren, “A suspending-droplet mode paper-based microfluidic platform for low-cost, rapid, and convenient detection of lead(II) ions in liquid solution”, Biosens. Bioelectron., 99, 361 (2018).
 6. Zhengzhi Liu, Han Sun, Kangning Ren*, “Multiplexed, Gradient‐based, Full‐hydrogel Microfluidic Platform for Rapid, High‐throughput Antimicrobial Susceptibility Testing”, ChemPlusChem., 82, 792-801 (2017).
 7. Zhengzhi Liu, Niaz Banaei, Kangning Ren, “Microfluidics for Combating Antimicrobial Resistance”, Trends in Biotech., 35, 1129-1139 (2017).
 8. Chong Hu, Sheng Lin, Wanbo Li, Han Sun, Yangfan Chen, Chiu-Wing Chan, Chung-Hang Leung, Ma Dik-Lung, Hongkai Wu and Kangning Ren, “A One-Step Strategy for Ultra-Fast and Low Cost Mass Production of Plastic Membrane Microfluidic Chips”, Lab Chip, 16, 3909-3918 (2016).
 9. Han Sun, Zhengzhi Liu, Chong Hu, Kangning Ren, “Cell-on-Hydrogel Platform Made of Agar and Alginate for Rapid, Low-cost, Multidimensional Test of Antimicrobial Susceptibility”, Lab Chip, 16, 3130-3138 (2016).
 10. K. N. Ren, J. H. Zhou and H. K. Wu, “Materials for Microfluidic Chip Fabrication”, Acc. Chem. Res., 46, 2396-2406 (2013).
 11. K. N. Ren and R. N. Zare, “Chemical Recognition of Cell-Imprinted Polymers”, ACS Nano, 6, 4314-4318 (2012).
 12. K. N. Ren, W. Dai, J. H. Zhou, J. Su. H. K. Wu, “Whole-Teflon Microfluidic Chips”, P. N. A. S., 108, 8162-8166 (2011).